Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και λειτουργεί σύμφωνα με τον  Ν 3463/8-06-2006, ΦΕΚ 114 τ. Α’., ως Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Τα όργανα διοίκησης της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Απαρτίζεται από έντεκα μέλη (11), εκ των οποίων:

Επτά (7) μέλη είναι αιρετά,

Τέσσερα (4) μέλη ορίζονται από τους παρακάτω φορείς:

  • ένα (1) μέλος από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας,
  • ένα (1) μέλος από το Δήμο Καστοριάς,
  • ένα (1) μέλος από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών,
  • ένα (1) μέλος από το Επιμελητήριο Καστοριάς,

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής

Β. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
Ορίζει επίσης, από τα μέλη του, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτή του.

Μέτοχοι

Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι 113.496,45 € και αποτελείται, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί από 6.852 μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής 29,35 €.

ΜΕΤΟΧΟΣ Αριθμός μετοχών

Ποσοστό % στο
μετοχικό κεφάλαιο

Δήμος Καστοριάς 1.844 26,91
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 1.740 25,39
Δήμος Ορεστίδος 995 14,52
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς 580 8,46
Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας 387 5,65
Επιμελητήριο Καστοριάς 363 5,30
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας 343 5,01
Δήμος Νεστορίου 310 4,52
Κέντρο Ελληνικής Γούνας 290 4,23
ΣΥΝΟΛΟ 6.852 100

Ποσοστό % στο μετοχικό κεφάλαιο ανά κατηγορία μετόχου:

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Δήμος Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Δήμος Ορεστίδος, Δήμος Νεστορίου) κατέχουν το 71,36 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καστοριάς, Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας, Επιμελητήριο Καστοριάς, Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας, Κέντρο Ελληνικής Γούνας) κατέχουν το 28,65 % του μετοχικού κεφαλαίου


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER