Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΓΒΑ

Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Νομού Καστοριάς

Βασικός στόχος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Καστοριάς ήταν η βελτίωση των οικονομικών όρων της τοπικής κοινωνίας, και της Περιφέρειας ευρύτερα, μέσω της διαφοροποίησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, της παραγωγής τεχνολογικά άλλα και οικονομικά ανταγωνιστικών προϊόντων, της υλοποίησης νέων επενδύσεων, της  παροχής νέων ευκαιριών απασχόλησης και συνακόλουθα της αύξησης του εισοδήματος.

Για την επίτευξη αυτού του βασικού στόχου, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων συνεργασίας τόσο μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις της περιοχής, για τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο συντονισμό των προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούν, όσο και η δικτύωση με λοιπούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στην υλοποίηση δράσεων επιχειρηματικής συνεργασίας, και τα λοιπά ΓΒΑ, που είχαν τον ίδιο βασικό σκοπό λειτουργίας.

Επίσης, επιδιώχθηκε η συγκέντρωση και διανομή βασικού υλικού τεκμηρίωσης και ενημέρωσης των τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα ενδιαφέροντός τους.

Επιπλέον, έγιναν ενέργειες δημοσιότητας και προβολής των σκοπών και δραστηριοτήτων του ΓΒΑ Καστοριάς, με στόχο την ανάδειξη εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσδιορίζουν τον Νομό Καστοριάς, ως τόπο ελκυστικό για επενδύσεις.

Η δράση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 1.4: Ανασυγκρότηση φθινουσών βιομηχανικών περιοχών της χώρας, στις οποίες εντάχθηκε και ο Νομός Καστοριάς. Το έργο στόχευσε στη δημιουργία μόνιμων δομών στήριξης για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο (συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στις εργασίες εκτέλεσης του έργου, απασχόληση στο τοπικού δυναμικού, αξιοποίηση και για μελλοντικές δραστηριότητες στη φθίνουσα περιοχή της υποδομής που δημιουργείται). Κύριος στόχος ήταν η αύξηση της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

Ο νομός Καστοριάς, ορεινή παραμεθόρια αραιοκατοικημένη περιοχή, απομονωμένη από τη λοιπή χώρα, ακολούθησε μεταπολεμικά μια περιορισμένη αναπτυξιακή πορεία.

Η παραδοσιακή ενασχόληση με τη γουνοποιία, γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στην δεκαπενταετία 1966 – 81 και έδωσε σημαντική οικονομική ώθηση. Η διάχυση της δραστηριότητας και στις αγροτικές περιοχές, μέσα από τους μηχανισμούς του φασόν και της υπεργολαβίας, επέκτεινε την εξάρτηση του αναπτυξιακού προτύπου στον σύνολο του πληθυσμού του νομού.

Η κρίση στην γουνοποιία που με ιδιαίτερη έμφαση εμφανίζεται από τη δεκαετία του ’80 σε συνδυασμό, με την καθυστέρηση ανάπτυξης λοιπών τομέων, είχε ως συνέπεια να παρουσιάζεται μια ταχεία διαρθρωτική μεταβολή της οικονομίας του νομού προς την κατεύθυνση της κυριαρχίας του τριτογενούς τομέα.

Ο περιορισμός του ρόλου της μεταποίησης στις αρχές της δεκαετίας του ’90, περί το 16% του ΑΕΠ, η σταθεροποίηση του πρωτογενούς τομέα περί το 20%, συνοδεύτηκε και συνοδεύεται από αύξηση της ανεργίας και σημαντικές διαρθρωτικές μεταβολές στην απασχόληση αναδεικνύοντας μια σειρά προβλημάτων προς αντιμετώπιση.

Το ΓΒΑ Καστοριάς σε συνεργασία με τους φορείς που μετείχαν στην προγραμματική σύμβαση, αλλά και τους λοιπούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις που λειτουργούν στην περιοχή  πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα δράσεων το οποίο είχε στοχεύσει κυρίως στην προώθηση – προβολή του κύριου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, αυτού της γουνοποίας, καθώς και των λοιπών δυναμικών κλάδων του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της φθίνουσας πορείας του Νομού.

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου

Το πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών του ΓΒΑ Καστοριάς περιελάμβανε συνοπτικά: την έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων, την υποστήριξη συμμετοχής δυναμικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις, την διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότας, την εκπόνηση σειράς μελετών στρατηγικού σχεδιασμού και διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών σε βασικού κλάδους παραγωγής, καθώς και την δικτύωση και παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών στις επιχειρήσεις του νομού.

Η δημιουργία του ΓΒΑ είχε στόχο την παροχή συνολικού πακέτου στήριξης των ΜΜΕ,  και κατάφερε να στηρίξει και να συντονίσει την προσπάθεια των τοπικών φορέων για την οικονομική ανάπτυξη του Νομού, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (κοινωνικοοικονομική – βιομηχανική – τουριστική ανάπτυξη), καθώς και να επεκτείνει τις δραστηριότητες τους.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Ν. Καστοριάς υλοποιήθηκαν τα παρακάτω έργα / ενέργειες:

1. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών:

1α. Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: 29.770,05 €

1β. Προμήθεια εξοπλισμού: 55.858,39 €

2 Ηλεκτρονικές & έντυπες εκδόσεις:

2α. Ηλεκτρονική έκδοση (CD-ROM) οδηγού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων & έντυπη έκδοση οδηγού: 34.596,65 €

2β. Οδηγός εξαγωγικών επιχειρήσεων Νομού Καστοριάς: 7.903,27 €

2γ. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για την παραγωγή συμπληρωματικών τεχνικών και οικονομικών υποδομών στον Νομό Καστοριάς: 9.713,57 €

2δ. Έκδοση οδηγού γούνας Εκθετηρίου – Δημοπρατηρίου Καστοριάς (ΕΔΗΚΑ): 17.608,22 €

3. Διοργάνωση ετήσιων ημερίδων:

3α. Παρουσίασης της δραστηριότητας & διάχυσης των αποτελεσμάτων του ΓΒΑ: 1.408,31 €

3β. Παρουσίασης & ενίσχυσης της δραστηριότητας του Πιστωτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς (Ν.16): 3.977,52 €

4. Επιχειρηματικές αποστολές (Ρωσία και Κίνα): 128.161,07 €

5. Προβολή – υποστήριξη της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς: 29.347,03 €

6. Προώθηση – προβολή δυναμικών αγροτικών προϊόντων και τουριστική προβολή Νομού Καστοριάς (πχ ΜΙΤ Μόσχας): 47.332,47 €

7. Συνέδριο Βαλκανικών Επιμελητηρίων (για την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών επαφών με χώρες της Βαλκανικής): 13.504,62 €

8. Προετοιμασία της διοργάνωσης Παγκόσμιου Συνεδρίου Εκτροφής Γουνοφόρων Ζώων σε συνεργασία με την International Fur Animal Scientific Association (IFASA): 5.100,52 €

9. Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων - ημερίδων υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας: 12.417,41 €

10. Καταχωρήσεις στα ΜΜΕ: 7.667,30 €

11. Σύνταξη - παρακολούθηση - διαχείριση - συντονισμός δράσεων του Γ.Β.Α.: 23.987,60 €

12. Διοίκηση Έργου: 84.183,09 €

12α. Δημιουργία μητρώου συμβούλων, υποστήριξη στην ανεύρεση εταίρων, πληροφόρηση για επενδυτικά κίνητρα & αναπτυξιακά προγράμματα, αποδελτίωση - τεκμηρίωση – παροχή πληροφόρησης στης επιχειρήσεις, φυλλάδιο ενημέρωσης επιχειρηματιών: 358,84 €

12β. Διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας & ανάπτυξης δικτυώσεων επιχειρήσεων (cluster) στον κλάδο της γούνας: 20.074,07 €

12γ. Έκδοση newsletter για τις επιχειρήσεις: 3.995,30 €

13. Διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών μεταποίησης & εμπορίας για παραγωγικούς κλάδους (μήλο, φασόλι, τυροκομικά): 17.268,96 €

14. Εκπόνηση μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο (master plan) ανάπτυξης για τον κλάδο της γούνας»: 36.774,17 €

15. Διερεύνηση της δυνατότητας κατοχύρωσης του επαγγέλματος του γουνοποιού στην Δυτική Μακεδονία: 6.997,58 €


Τίτλος Έργου / Ενέργειας: Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Ν. Καστοριάς

Κωδικός Ε/Ε: 134-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-00

Φορέας Υλοποίησης Έργου / Ενέργειας: ΑΝΚΑΣ Α.Ε.

Υποπρόγραμμα: 1

Μέτρο: 4

Δράση: 134-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-00


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER