Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ Δυτ. Μακεδονίας)

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., βάση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (23/5/2002) με τις υπόλοιπες Αναπτυξιακές Εταιρίες και τα Ε.Β.Ε. των τεσσάρων νομών της Δυτικής Μακεδονίας, ίδρυσε και λειτούργησε γραφείο – αντένα στον Νομό Καστοριάς του «Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας».

Η ανάπτυξη συμπληρωματικής δράσης από τους παραπάνω φορείς και η συνεργασία τους με το συγκεκριμένο πλαίσιο – σύστημα διοίκησης (ΚΕΤΑ Δυτ. Μακεδονίας), προέκυψε από την διαπίστωση:

 • Του μεγάλου αριθμού φορέων στήριξης των ΜΜΕ σε Περιφερειακό επίπεδο, που έχουν όμως περιορισμένη τομεακή εξειδίκευση και ανεπαρκή συντονισμό, χαμηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, που οδηγούν σε σύγχυση και κενά τις επιχειρήσεις, και περιορίζουν την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των υπηρεσιών αυτών.
 • Της ανάγκης επανεξέτασης και επαναπροσανατολισμού του ρόλου των φορέων στήριξης των ΜΜΕ, ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος και την αναγκαία προς τον σκοπό αυτό εξειδίκευση.
 • Της βοήθειας και της εμψυχωτικής δράσης που έχει η τοπική παρουσία, για την στήριξη των φορέων και των υποψηφίων επενδυτών.
 • Της τοπικής ενεργοποίησης που οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Των οικονομιών κλίμακας, της διάχυσης στην εφαρμογή πετυχημένων πρακτικών, και της συμπληρωματικής δράσης στην οποία οδηγεί η ενιαία λειτουργία στα πλαίσια κοινών στόχων.

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του δικτύου που ανέπτυξε το ΚΕΤΑ Δυτ. Μακεδονίας  οργάνωσε και λειτούργησε γραφείο – αντένα στον Νομό Καστοριάς.

Το ΚΕΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (με την Κεντρική Μονάδα και τις Αντένες) προσέφερε συνοπτικά τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ενημέρωση, πληροφόρηση, καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος.
 • Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ.
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη / πυρήνας επιχειρηματικών υπηρεσιών.
 • Δράσεις οργάνωσης, διαμεσολάβησης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων.
 • Ενέργειες υποστήριξης στην διεθνοποίηση και τον εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών στον Ν. Καστοριάς

Στα πλαίσια της δράσης 1.3.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε., με βάση την από 26/5/2002 σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την Ν.Α. Καστοριάς, για το έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών στον Νομό Καστοριάς» συνολικού προϋπολογισμού 146.735,14 €, ανέλαβε να συμμετέχει στην επίβλεψη και την εκτέλεση του παραπάνω έργου, του οποίου Φορέας Υλοποίησης ήταν η Ν.Α. Καστοριάς, και φορέας Προγραμματισμού και Χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας).

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», προβλέπονταν μεταξύ άλλων η ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) σε κάθε νομό της χώρας, τα οποία θα λειτουργούσαν ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης με αντικείμενο τον συντονισμό όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας επιχείρησης, καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης εγκατάστασης – λειτουργίας μιας επιχείρησης (οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στον Ν. 2516/97), ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή – επιχειρηματία.

Τα Κέντρα Υποδοχής Εενημέρωναν με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονταν τόσο μέσω των προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όσο και για το ισχύον εθνικό πλαίσιο κινήτρων ενισχύσεων (αναπτυξιακός νόμος, κ.λ.π.).

Η λειτουργία του ΚΥΕ Νομού Καστοριάς  είχε σαν στόχο την σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης αδειών, την διευκόλυνση του πολίτη επιχειρηματία στις συναλλαγές του με την Δημόσια Διοίκηση, καθώς και  την προσέλκυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ειδικότερο αντικείμενα του ΚΥΕ του Ν. Καστοριάς ήταν τα ακόλουθα:

 • Η τυποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον επιχειρηματία ή τον υποψήφιο επενδυτή για την σύσταση επιχείρησης, και την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.
 • Η ενημέρωση του επιχειρηματία επενδυτή και η υποστήριξή του στην συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Η υποδοχή και η παραλαβή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και ο συντονισμός όλων των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την αδειοδότηση για ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και διακοπή δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στον Νομό Καστοριάς, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης.
 • Η υποδοχή και η παραλαβή των αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά και συντονισμός όλων των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης για την έγκριση εταιρικής μορφής και των διαδικασιών δημοσίευσης μιας ιδρυόμενης εταιρίας στον Νομό Καστοριάς, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης.
 • Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επενδυτών για το στάδιο το οποίο βρίσκεται η αίτησή τους.
 • Η ταχεία και αξιόπιστη ενημέρωση των επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον Νομό για προγράμματα και δυνατότητες χρηματοδότησης που υπάρχουν, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕ.
 • Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων και η εξαγωγή δεικτών σχετικά με την ταχύτητα διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων.
 • Η σύνταξη τριμηνιαίων Εκθέσεων Παρακολούθησης του Έργου και η υποβολή τους στην ΓΓΒ του ΥΠΑΝ.
 • Ο εντοπισμός των αδυναμιών και των καθυστερήσεων του συστήματος αδειοδότησης / σύστασης μιας εταιρίας, και η διατύπωση διορθωτικών προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, Νομαρχία) με σκοπό την λύση των προβλημάτων.
 • Η συνεργασία με το ΕΛΚΕ με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών και δυνητικών χώρων εγκατάστασης τους. (Το ΕΛΚΕ υποστήριξε το ΚΥΕ Ν. Καστοριάς με την παροχή εξειδικευμένων εργαλείων και μεθοδολογίας για την αποτελεσματική υποστήριξη των παραπάνω.
 • Η συνεργασία με τα ΚΕΤΑ (που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 1.4 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα») με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των επενδυτών.
 • Η προβολή και προώθηση σε τοπικό επίπεδο του αντικειμένου του έργου της σκοπιμότητας και των αναμενόμενων ωφελειών από την λειτουργία του ΚΥΕ.

 

Δικτυωθείτε

Το «Δικτυωθείτε» ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με σκοπό την εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και γενικότερα την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις παρακάτω δύο Ενέργειες:

 • Την οικονομική ενίσχυση η οποία δινόταν σε ΜΜΕ για την προμήθεια υπολογιστικών συστημάτων ή και υπηρεσιών με σκοπό την σύνδεση της επιχείρησης με το Διαδίκτυο ή την περαιτέρω αξιοποίησή του,
 • Την «εκπαιδευτική στήριξη του Προγράμματος «Δικτυωθείτε», δηλαδή την δωρεάν υποστήριξη στους χώρους της επιχείρησης, των επιχειρηματιών και εργαζομένων από κατάλληλα προετοιμασμένους συμβούλους και τη δημιουργία πληροφοριακού κόμβου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου.

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την από 29/3/2002 σύμβαση με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., συμμετείχε ως εταίρος, με την Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. και την MLS Πληροφορική Α.Ε., στην παροχή υπηρεσιών ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας στο Internet, των ΜΜΕ που εντάσσονταν στο Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», εξοικειώνοντάς τες με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών εντάχθηκε στα πλαίσια της δράσης του προγράμματος «Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράμματος Δικτυωθείτε»  στο μέτρο 8.2 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που εγκρίθηκε με την C (2001) 550/14-3-2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Χρηματοδότηση της δράσης ήταν από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους.

Αναλυτικότερα στοιχεία:

Αριθμός έργου: 581/17-4-2001

Συνοπτικός Τίτλος Έργου: Δράση 2 «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Internet» / Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτική Στήριξη του Προγράμματος «Δικτυωθείτε».

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Τ  Α.Ε.).

Ανάδοχος Έργου / Συντονιστής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εταίροι: Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε., Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α., MLS Πληροφορική Α.Ε.

 

Δράσεις ολοκληρωμένων παρεμβάσεων – Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Σκοπός των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ήταν:

 • η βελτίωση και η αύξηση της απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν αυξημένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,
 • η βελτίωση και η αύξηση της απασχόλησης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που διαβιούν σε αυτές τις περιοχές και αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο σκοπός αυτός, υλοποιήθηκε με τη δημιουργία των συνθηκών που επέτρεψαν την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Ειδικοί στόχοι των δράσεων:

 • Η αύξηση της απασχόλησης
 • Η πρόληψη και η μείωση της ανεργίας
 • Η δημιουργία εναλλακτικών μορφών απασχόλησης
 • Η προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας

Τι ήταν οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης;

Ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποίησε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης στο Νομό Καστοριάς και την καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού.

Τι περιελάμβαναν;

1. Συμβουλευτική (υποχρεωτική για όλους)
Bασικός στόχος ήταν η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία του ωφελούμενου (150 άτομα) προκειμένου να ενταχθεί με επιτυχία σε μια ή περισσότερες δράσεις που προβλέπονταν στο πλαίσιο του Σχεδίου (ή και η απευθείας ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας).

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονταν τόσο σε ομαδικές όσο και ατομικές συνεδρίες και περιλάμβαναν:

 • Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού, κ.λ.π.)
 • Πληροφόρηση για θεσμικά, εργασιακά και νομικά θέματα
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση
Βασικός στόχος ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους της περιοχής (STAGE), η επιδότηση της απασχόλησης (ΝΘΕ), και η επιδότηση της αυτοαπασχόλησης (ΝΕΕ).

Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (STAGE): Αφορούσε την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με ωφελούμενους 60 άτομα ηλικίας μέχρι 30 ετών.

Επιδότηση της Απασχόλησης Ανέργων σε επιχειρήσεις (ΝΘΕ): Αφορούσε την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών για την πρόσληψη ανέργων σε θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι ήταν 60 άτομα.

Επιδότηση ανέργων για τη δημιουργία επιχειρήσεων (ΝΕΕ): Στόχος ήταν η ενθάρρυνση των ανέργων ώστε να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη δυνατότητα που τους παρέχεται να ενισχυθούν οικονομικά. Οι ωφελούμενοι ήταν 36 άτομα.

Ποια ήταν η διαδικασία;
Η Συμβουλευτική αφορούσε ενέργειες ή υπηρεσίες πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης προς τους ανέργους, όπου με βάση το Δελτίο Εξατομικευμένης Προσέγγισης, προσδιορίζονταν οι  ανάγκες του κάθε ατόμου, καθώς και οι δράσεις απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης, προκατάρτισης, κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του προγράμματος, όπου θα συμμετείχαν στη συνέχεια.

Κύριος Στόχος του Μέτρου ήταν η τοπική ανάπτυξη με τη βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης σε περιοχές ή τομείς που αντιμετωπίζουν συνθήκες παραγωγικής αναδιάρθρωσης ή υποβάθμισης.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER