Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΕΣΠΑ 2007-2013

Προγραμματική περίοδος 2007-2013

- Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς - ΕΣΠΑ
- Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης-ΕΣΣΑΑ
- Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας-ΕΣΣΑΑΛ
- Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη συνοχή

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

- Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
- Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
- Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
- Ψηφιακή Σύγκλιση
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
- Διοικητική Μεταρρύθμιση
- Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές

- ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
- ΕΔΑ Βορείου Αιγαίου
- ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας
- ΕΔΑ Ηπείρου
- ΕΔΑ Θεσσαλίας
- ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
- ΕΔΑ Κρήτης
- ΕΔΑ Νοτίου Αιγαίου
- ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας
- ΕΔΑ Δυτικής Ελλάδας
- ΕΔΑ Ιονίων Νήσων
- ΕΔΑ Ηπείρου
- ΕΔΑ Αττικής

Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης

- Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Άλλες συνδέσεις


- Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμματών

- Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. - Oμάδες Τοπικής Δράσης


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER