Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Τετάρτη, 04 Οκτώβριος 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER

Με την «3η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020», η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξής:

  • για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 31-12-2017.

  • για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 30-06-2018.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

Read more...


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER